Գաղտնիության քաղաքականություն - CIO Logistics | Comprehensive Logistics & Freight Solutions

Գաղտնիության քաղաքականություն

CIO Logistics

Որո՞շ հարցեր

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք մեզ, և մեր մասնագետները անպայման կպատասխանեն ձեր բոլոր հարցերին։

1. Ընդհանուր դրույթներ

Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ այս քաղաքականությունը կազմված է «Անձնական տվյալների մասին» դաշնային օրենքի (այսուհետ՝ «Անձնական տվյալների մասին» օրենք) պահանջներին համապատասխան և սահմանում է անձնական տվյալների մշակման կարգը և անվտանգության ապահովման միջոցները: CIO Logistics-ի (այսուհետ՝ Օպերատոր) կողմից վերցված անձնական տվյալները:

1.1. Օպերատորն իր գործունեության իրականացման կարևորագույն նպատակ և պայման է դնում մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պահպանումը նրա անձնական տվյալները մշակելիս, ներառյալ գաղտնիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքների իրավունքների պաշտպանությունը:

1.2. Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ Օպերատորի քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր տեղեկատվությանը, որոնք Օպերատորը կարող է ստանալ https://ciologistics.com կայքի այցելուների մասին:

2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

2.1. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում – անհատական ​​տվյալների մշակում համակարգչային տեխնոլոգիայի միջոցով:
2.2. Անձնական տվյալների արգելափակումը անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում է (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների պարզաբանման համար):
2.3. Կայքը գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների բազաների հավաքածու է, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը համացանցում՝ https://ciologistics.com ցանցային հասցեով:
2.4. Անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգը տվյալների բազաներում և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և դրանց մշակումն ապահովող տեխնիկական միջոցներում պարունակվող անձնական տվյալների մի շարք է:
2.5. Անձնական տվյալների ապաանձնավորում – գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է որոշել առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման անձնական տվյալների սեփականությունը կոնկրետ Օգտատիրոջ կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի նկատմամբ:
2.6. Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) մի շարք, որոնք կատարվում են ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց այդ գործիքների անձնական տվյալների օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), անձնական տվյալների արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում:
2.7. Օպերատոր՝ պետական ​​մարմին, քաղաքային մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, ինքնուրույն կամ այլ անձանց հետ համատեղ, որը կազմակերպում և (կամ) իրականացնում է անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակները, անձնական տվյալների կազմը. մշակված, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողություններ (գործառնություններ):
2.8. Անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է https://ciologistics.com կայքի կոնկրետ կամ նույնականացվող Օգտատիրոջը:
2.9. Անձնական տվյալներ, որոնք լիազորված են բաշխման համար անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ անձնական տվյալներ, մուտք դեպի անսահմանափակ թվով անձանց, որոնց տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ համաձայնություն տալով անձնական տվյալների մշակմանը, որը լիազորված է տարածման համար անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից: «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով (այսուհետ՝ անձնական տվյալներ).տարածման համար լիազորված տվյալներ) սահմանված կարգով։
2.10. Օգտատեր՝ https://ciologists.com կայքի ցանկացած այցելու:
2.11. Անձնական տվյալների տրամադրում՝ գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձին կամ անձանց որոշակի շրջանակին անձնական տվյալների բացահայտմանը:
2.12. Անձնական տվյալների բաշխում՝ ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անորոշ թվով անձանց անձնական տվյալների բացահայտմանը (անձնական տվյալների փոխանցում) կամ անսահմանափակ թվով անձանց անձնական տվյալներին ծանոթացնելուն, ներառյալ՝ լրատվամիջոցներում անձնական տվյալների հրապարակումը, տեղեկատվության մեջ տեղադրումը։ և հեռահաղորդակցական ցանցեր կամ անձնական տվյալների մուտքի ապահովում ցանկացած այլ եղանակով:
2.13. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը օտարերկրյա պետության տարածք անձնական տվյալների փոխանցումն է օտարերկրյա պետության մարմնին, օտարերկրյա ֆիզիկական կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին:
2.14. Անձնական տվյալների ոչնչացում` ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անհնար է դառնում վերականգնել անձնական տվյալների բովանդակությունը անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում և (կամ) որի արդյունքում ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական լրատվամիջոցները:

3. Օպերատորի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները

3.1. Օպերատորն իրավունք ունի.
— անձնական տվյալների առարկայից ստանալ հավաստի տեղեկատվություն և/կամ անձնական տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր.
– եթե անձնական տվյալների սուբյեկտը հրաժարվում է անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ համաձայնությունից, ապա Օպերատորն իրավունք ունի շարունակել անձնական տվյալների մշակումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության, եթե կան «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով նախատեսված հիմքեր.
– ինքնուրույն որոշել Անձնական տվյալների մասին օրենքով և դրան համապատասխան ընդունված կանոնակարգով նախատեսված պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ և բավարար միջոցառումների կազմը և ցանկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ Անձնական տվյալների մասին օրենքով կամ այլ դաշնային օրենքներով:
3.2. Օպերատորը պարտավոր է.
— նրա խնդրանքով անձնական տվյալների սուբյեկտին տրամադրել տեղեկություններ նրա անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ.
— կազմակերպել անձնական տվյալների մշակումը Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.
— պատասխանել անձնական տվյալների սուբյեկտների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների հարցումներին և հարցումներին՝ Անձնական տվյալների մասին օրենքի պահանջներին համապատասխան.
— անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմնին սույն մարմնի պահանջով զեկուցել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նման հարցումն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում.
— հրապարակել կամ այլ կերպ տրամադրել անսահմանափակ մուտք դեպի սույն Քաղաքականությունը՝ կապված անձնական տվյալների մշակման հետ.
– ձեռնարկել իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ անձնական տվյալների չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տրամադրումից, տարածումից, ինչպես նաև անձնական տվյալների հետ կապված այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար.
— դադարեցնել անձնական տվյալների փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, մուտքը), դադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը և ոչնչացնել «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով նախատեսված կարգով և դեպքերում.
— կատարել անձնական տվյալների մասին օրենքով նախատեսված այլ պարտականություններ:

4. Անձնական տվյալների սուբյեկտների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Անձնական տվյալների սուբյեկտներն իրավունք ունեն.
– ստանալ տեղեկատվություն իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, բացառությամբ դաշնային օրենքներով նախատեսված դեպքերի: Տեղեկատվությունը Օպերատորի կողմից տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտին մատչելի ձևով, և այն չպետք է պարունակի անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալների այլ սուբյեկտներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կան այդպիսի անձնական տվյալների բացահայտման օրինական հիմքեր: Տեղեկությունների ցանկը և այն ստանալու կարգը սահմանվում է «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով.
– պահանջել օպերատորից պարզաբանել իր անձնական տվյալները, արգելափակել կամ ոչնչացնել դրանք, եթե անձնական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճշգրիտ, անօրինական կերպով ձեռք բերված կամ անհրաժեշտ չեն մշակման նշված նպատակի համար, ինչպես նաև ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ՝ պաշտպանելու նրանց իրավունքները: ;
– առաջ քաշել նախնական համաձայնության պայման՝ անձնական տվյալները մշակելիս՝ շուկայում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների առաջխաղացման նպատակով.
— հրաժարվել անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից.
— բողոքարկել անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնին կամ դատարանում Օպերատորի ապօրինի գործողությունները կամ անգործությունը նրա անձնական տվյալները մշակելիս.
– իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:
4.2. Անձնական տվյալների սուբյեկտները պարտավոր են.
— Օպերատորին տրամադրեք ձեր մասին հավաստի տեղեկատվություն.
— տեղեկացնել Օպերատորին ձեր անձնական տվյալների պարզաբանման (թարմացման, փոփոխման) մասին:
4.3. Առանց վերջինիս համաձայնության Օպերատորին իրենց մասին կեղծ տեղեկատվություն կամ անձնական տվյալների այլ սուբյեկտի մասին տեղեկություններ տրամադրած անձինք պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները

5.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է օրինական և արդար հիմունքներով։
5.2. Անձնական տվյալների մշակումը սահմանափակվում է կոնկրետ, նախապես սահմանված և օրինական նպատակների իրագործմամբ: Անձնական տվյալների մշակումը, որն անհամատեղելի է անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակների հետ, չի թույլատրվում:
5.3. Չի թույլատրվում միավորել անձնական տվյալներ պարունակող տվյալների բազաները, որոնց մշակումն իրականացվում է միմյանց հետ անհամատեղելի նպատակներով։
5.4. Մշակման ենթակա են միայն անձնական տվյալները, որոնք համապատասխանում են դրանց մշակման նպատակներին:
5.5. Մշակված անձնական տվյալների բովանդակությունը և ծավալը համապատասխանում են մշակման նշված նպատակներին: Չի թույլատրվում մշակված անձնական տվյալների ավելորդությունը՝ կապված դրանց մշակման նշված նպատակների հետ:
5.6. Անձնական տվյալները մշակելիս ապահովվում է անձնական տվյալների ճշգրտությունը, դրանց բավարարությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխանությունը անձնական տվյալների մշակման նպատակների հետ կապված: Օպերատորը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ և/կամ ապահովում, որ դրանք ձեռնարկվեն թերի կամ ոչ ճշգրիտ տվյալները ջնջելու կամ պարզաբանելու համար:
5.7. Անձնական տվյալների պահպանումն իրականացվում է այնպիսի ձևով, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել անձնական տվյալների առարկան, ոչ ավելի, քան պահանջվում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը սահմանված չէ դաշնային օրենքով, համաձայնագրով: որոնց անձնական տվյալների սուբյեկտը հանդիսանում է կողմ, շահառու կամ երաշխավոր: Մշակված անձնական տվյալները ոչնչացվում են կամ անանունացվում են մշակման նպատակներին հասնելու կամ այդ նպատակներին հասնելու անհրաժեշտության կորստի դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

6. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները և իրավական հիմքերը

6.1. Մշակման նպատակը. Օգտագործողին տեղեկացնելը՝ ուղարկելով նամակներ, որոնք, ի թիվս այլ բաների, պարունակում են փաստաթղթեր, առևտրային առաջարկներ և այլ գովազդային նյութեր:
6.2. Անձնական տվյալներ.

Ամբողջական անուն
էլեկտրոնային հասցե
հեռախոսահամարները
Կազմակերպության անվանումը

Իրավական հիմքերը.

«Տեղեկատվության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության պաշտպանության մասին» 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 149-FZ դաշնային օրենքը և դրանց հիման վրա ընդունված այլ դաշնային օրենքներ և կարգավորող իրավական ակտեր, որոնց հիման վրա և դրանց համաձայն Օպերատորը մշակում է անձնական տվյալները.
անձնական տվյալների սուբյեկտների համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակմանը.
այլ հիմքեր, երբ անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան չի պահանջվում:
Տեղեկատվական նամակների ուղարկում էլեկտրոնային հասցեով, ներառյալ փաստաթղթեր, առևտրային առաջարկներ և այլ գովազդային նյութեր:

6.4. Անձնական տվյալների մշակման տեսակները՝ 6.5. Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե դրանք լրացվում և/կամ ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն՝ https://ciologistics.com կայքում տեղադրված հատուկ ձևաթղթերի միջոցով կամ ուղարկվում Օպերատորին էլեկտրոնային փոստով: Լրացնելով համապատասխան ձևերը և/կամ Օպերատորին ուղարկելով իր անձնական տվյալները՝ Օգտագործողը հայտնում է իր համաձայնությունը սույն Քաղաքականության նկատմամբ:

7. Օպերատորի կողմից ստացված անձնական տվյալներով կատարված գործողությունների ցանկը

7.1. Օպերատորը հավաքում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացումներ, փոփոխություններ), քաղում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում և ոչնչացնում է անձնական տվյալները:
7.2. Օպերատորն իրականացնում է անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում` ստացված տեղեկատվության ստացմամբ և/կամ փոխանցելով տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով կամ առանց դրա:

8. Անձնական տվյալների մշակման պայմաններն ու կարգը

8.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ՝ նրա անձնական տվյալների մշակմանը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, երբ անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել առանց. նման համաձայնություն.

9. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում

9.1. Նախքան անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցման գործունեությունը սկսելը, օպերատորը պարտավոր է ծանուցել անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնին անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում իրականացնելու իր մտադրության մասին (նման ծանուցումն ուղարկվում է. առանձին՝ անձնական տվյալների մշակման մտադրության մասին ծանուցումից):
9.2. Մինչև վերը նշված ծանուցումը ներկայացնելը, օպերատորը պարտավոր է համապատասխան տեղեկատվություն ստանալ օտարերկրյա պետության իշխանություններից, օտարերկրյա ֆիզիկական անձանցից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից, որոնց նախատեսվում է անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցում:

10. Անձնական տվյալների գաղտնիություն

Օպերատորը և այլ անձինք, ովքեր մուտք ունեն անձնական տվյալներ, պարտավոր են չբացահայտել երրորդ անձանց կամ չտարածել անձնական տվյալներ առանց անձնական տվյալների առարկայի համաձայնության, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

11. Վերջնական դրույթներ

11.1. Օգտագործողը կարող է ցանկացած պարզաբանում ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ՝ կապ հաստատելով Օպերատորի հետ info@ciologistics.com էլ.
11.2. Այս փաստաթուղթը կարտացոլի Օպերատորի անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն: Քաղաքականությունը գործում է անժամկետ, քանի դեռ այն չի փոխարինվել նոր տարբերակով:
11.3. Քաղաքականության ընթացիկ տարբերակը անվճար հասանելի է համացանցում՝ https://ciologistics.com/privacy-policy:

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՄԵՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ

footer-logo
Logistics process of planning, implementing and trucks, ships, airplanes, or trains.

Contact Info

Follow Us

contact-image

CIO Logistics | Comprehensive Logistics & Freight Solutions

ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՀԱՐՑՈՒՄ